Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić

I pagórki się zachwiać, ale miłość moja, miłość moja

Nigdy nie odstąpi od ciebie! - mówi Pan.