Statut Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia BożegoI Postanowienia ogólne


1. Wspólnota czcicieli Miłosierdzia Bożego działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia Bożego zwanej dalej Wspólnotą Apostołów Miłosierdzia.

2. Siedzibą Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia jest Sanktuarium przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinie (ul. Przyjaciół Żołnierza 45).

3. Terenem działania Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia jest Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska.

4. Wspólnota może rozpocząć swoją działalność na terenie konkretnej Parafii, tylko na zaproszenie (przynajmniej ustne) Księdza Proboszcza, skierowane do przedstawiciela Rady Głównej Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia.

II Cele i obowiązki Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia i sposoby ich realizacji


1. Wspólnota Apostołów Miłosierdzia ma na celu:

- Poznawanie i zgłębianie tajemnicy Miłosierdzia Bożego, objawionej w Piśmie świętym, przybliżonej przez Jana Pawła II w Encyklice „Dives in misericordia” oraz przypomnianej na kartach „Dzienniczka” Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.


- Kształtowanie postawy ufności wobec Boga poprzez regularne korzystanie z sakramentów świętych, a zwłaszcza częste przyjmowanie Komunii Świętej choćby duchowo.


- Kształtowanie postawy miłosierdzia względem bliźnich, poprzez spełnianie w ciągu dnia przynajmniej jednego uczynku miłosiernego: czynem, słowem lub modlitwą.


- Praktykowanie form kultu Miłosierdzia Bożego przekazanych przez Pana Jezusa Świętej Siostrze Faustynie Kowalskiej: czczenie Chrystusa Miłosiernego w obrazie JEZU, UFAM TOBIE; uroczyste obchodzenie święta Miłosierdzia Bożego; częste odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia; praktykowanie Godziny Miłosierdzia; szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w swoim otoczeniu.


2. Cele swoje Wspólnota Apostołów Miłosierdzia realizuje przez:

- modlitewną adorację;
- służbę liturgiczną;
- zebrania organizacyjne, parafialne spotkania formacyjne i modlitewne, przeżywane w duchu zaufania Bogu i miłości wobec bliźnich;
- animowanie śpiewu podczas nabożeństw (po wcześniejszym uzgodnieniu z celebransem);
- wystawianie inscenizacji o Miłosierdziu Bożym;
- uświetnianie uroczystości religijnych i patriotyczno-narodowych na terenie Archidiecezji w porozumieniu z odpowiednimi władzami Kościelnymi;
- inicjowanie dzieł pomocy potrzebującym duchowego lub materialnego wsparcia.

Powyższe cele wyznaczają jednocześnie obowiązki poszczególnych członków.


3. Szczególnym zadaniem członków Wspólnoty jest modlitwa za siebie nawzajem i obowiązek odmówienia (wspólnie lub indywidualnie) koronki do Bożego Miłosierdzia za zmarłego członka Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia.

III Członkowie Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia


1. Członkami Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia mogą być wszyscy wierni, zarówno świeccy jak i duchowni, którzy chcą w swoim życiu realizować cele Wspólnoty.

2. Służbie liturgicznej przysługuje strój: biała alba, czerwone cingulum i szkaplerz oraz krzyż. Niewiastom przysługuje krzyż, biała bluzka, czerwona kamizelka i czarna spódnica.


3. Czas oczekiwania na przyjęcie do Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia nie może być krótszy niż jeden rok. Kandydat staje się pełnoprawnym członkiem po przyjęciu Statutu i wymagań w nim zawartych oraz po złożeniu pisemnej deklaracji przynależności (wg załącznika). Odmowa przyjęcia deklaracji przez Animatora Archidiecezjalnego jest równoznaczna z odmową przyjęcia do Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia. Swoją decyzję Animator musi uzasadnić na Zebraniu Organizacyjnym oraz powiadomić o fakcie odmowy Archidiecezjalnego Opiekuna Duchowego. Powodem odrzucenia kandydatury może być wyłącznie postawa niezgodna z wymogami stawianymi członkom Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia lub publiczne zgorszenie.


4. Uporczywe niewykonywanie obowiązków lub postępowanie niegodne członka Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia może stanowić podstawę do pozbawienia przynależności do Wspólnoty. Wykluczenia dokonuje Animator Archidiecezjalny na Zebraniu Organizacyjnym w porozumieniu z Archidiecezjalnym Opiekunem Duchowym przy poparciu ½ członków parafialnej Grupy Apostołów Miłosierdzia, do której dany członek przynależy. Swoją decyzję Animator Archidiecezjalny musi uzasadnić przynajmniej ustnie w duchu miłości braterskiej. Wykluczenia nie można dokonać bez wcześniejszego upomnienia.


5. Ponadto przynależność do Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia ustaje z chwilą rezygnacji pisemnej lub ustnej, dokonanej w obecności Parafialnego Animatora i Parafialnego Opiekuna Duchowego.
IV Struktura organizacyjna


1. Na czele Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia stoi Rada Główna.


2. W skład Rady Głównej wchodzi:
- Animator Archidiecezjalny,
- Animatorzy Parafialni,
- Sekretarz, jeśli został powołany.


3. Rada Główna w porozumieniu z Archidiecezjalnym Opiekunem Duchowym, koordynuje pracę Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia i zatwierdza roczny plan duszpasterski oraz przynajmniej raz do roku przedstawia Arcybiskupowi Metropolicie informacje o stanie Wspólnoty.


4. Rada Główna spotyka się co najmniej raz w roku.


5. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności i przedstawienie nowego rocznego planu duszpasterskiego odbywa się na spotkaniu Rady Głównej z członkami całej Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia, zwanego dalej Zebraniem Organizacyjnym.
6. Animatorem Archidiecezjalnym jest osoba świecka wybierana na trzyletnią kadencję zwykłą większością głosów w czasie Zebrania Organizacyjnego. Animator może być wybierany wielokrotnie. Animatora można odwołać (co najmniej 2/3 głosów przy ½ obecnych).


7. Rada Główna zobowiązana jest do skutecznego powiadomienia wszystkich członków o miejscu i terminie wyborów Animatora Archidiecezjalnego.


8. Obowiązkiem Animatora Archidiecezjalnego jest organizowanie pracy Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia, prowadzenia aktualnej ewidencji członków i dopilnowanie zapisu bieżących wydarzeń w kronice Wspólnoty.


9. Animator Archidiecezjalny w miarę potrzeby może powoływać pomocników np. sekretarza, kronikarza, fotografa itp.


10. Animator Parafialny jest osobą świecką, wybieraną spośród członków Parafialnej Grupy Apostołów Miłosierdzia zwykłą większością głosów na parafialnym spotkaniu formacyjnym, na trzyletnią kadencję, z prawem powtórnego wyboru.


11. Animator Parafialny w porozumieniu z Parafialnym Opiekunem Duchowym wyznacza terminy spotkań formacyjnych (przynajmniej raz w miesiącu) i modlitewnych, zgodnie z zatwierdzonym planem duszpasterskim.

V Opiekunowie Duchowi


1. Archidiecezjalny Opiekun Duchowy powołany odrębnym dekretem Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, sprawuje opiekę duszpasterską nad Wspólnotą Apostołów Miłosierdzia na terenie Archidiecezji, zgodnie z zatwierdzonym planem duszpasterskim.


2. Proboszcz, w porozumieniu z Archidiecezjalnym Opiekunem Duchowym, przydziela Wspólnocie opiekuna w osobie księdza, zwanego dalej Parafialnym Opiekunem Duchowym.


3. Archidiecezjalny Opiekun Duchowy w imieniu Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego koordynuje prace Parafialnych Opiekunów Duchowych, którzy powinni z nim współpracować w sprawach dotyczących Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia, zgodnie z zatwierdzonym planem duszpasterskim.

VI Majątek Wspólnoty1. Wspólnota Apostołów Miłosierdzia nie posiada żadnego majątku trwałego ani nie pobiera składek członkowskich wynikających z przynależności do grupy.

VII Zmiana statutu i rozwiązanie Wspólnoty1. Ewentualne propozycje zmian w Statucie mogą być zgłaszane przez poszczególnych członków Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia na parafialnych spotkaniach formacyjnych lub na Zebraniu Organizacyjnym.


2. Propozycja zmiany w Statucie musi uzyskać akceptację Rady Głównej i cieszyć się poparciem bezwzględnej większości członków Wspólnoty Miłosierdzia obecnych na Zebraniu Organizacyjnym.


3. Propozycje zmian w Statucie będą przedstawiane Arcybiskupowi Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiemu poprzez Archidiecezjalnego Opiekuna Duchowego.


4. Rozwiązanie Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia może nastąpić na mocy woli członków zebranych na Zebraniu Organizacyjnym (co najmniej 2/3 głosów przy ½ obecnych) w porozumieniu z Archidiecezjalnym Opiekunem Duchowym lub na polecenie Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego.


Niniejszy statut został zaakceptowany przez Radę Główną i przyjęty jednogłośnie na Zebraniu Organizacyjnym 4 stycznia 2011 roku w parafii Miłosierdzia Bożego w Szczecinie i zatwierdzony przez Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego 26 stycznia 2011r.