Kult Miłosierdzia Bożego

Kult Miłosierdzia Bożego ma bardzo bogatą i burzliwą przeszłość. Swymi początkami sięga ostatnich lat międzywojennych. Sam ks. Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny zaświadcza, że kult Miłosierdzia, z Wilna i okupowanej Polski, poprzez Niemcy, Francję i inne podbite kraje szybko dotarł aż do Japonii, Palestyny, Australii i obu Ameryk. Teksty nowenny, koronki oraz litanii do Miłosierdzia w języku niemieckim, litewskim, francuskim, włoskim i angielskim pojawiły się jeszcze w czasie wojny.

W roku 1948 została skierowana do Stolicy Apostolskiej prośba, o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w myśl poleceń, które otrzymała siostra Faustyna. Dnia 27.02.1948r. rozgłośnia Radia Watykańskiego nadała audycje o siostrze Faustynie i jej posłannictwie. Pod koniec lat 50-ych apostołka Miłosierdzia Bożego znana była w całej Europie, obu Amerykach, Australii, w Azji i wielu krajach Afryki. Obrazek Jezusa Miłosiernego doczekał się aż 60 wersji językowych. W obliczu dynamicznie rozwijającego się kultu, zaskoczeniem była Notyfikacja Kongregacji Świętego Oficjum z 06.03.1959r. Wprowadzała ona ograniczenie kultu w formach zaproponowanych przez s. Faustynę. Wątpliwości te związane były z nieprawidłowościami w jego formach. W kościołach ściągnięto wszystkie obrazy i zaprzestane odprawiania nabożeństw. Jedyną świątynią w której za zgodą władz kościelnych pozostał obraz był kościół w Dolinie Miłosierdzia Bożego nieopodal Częstochowy. To właśnie tam powstał Ośrodek Studium Miłosierdzia Bożego. W tym Ośrodku od roku 1966 odbywały się sympozja, w których uczestniczyli dogmatycy, liturgiści i bibliści. Pieczę nad całością sprawował kard. Stefan Wyszyński jako prymas Polski, a także kard. Karol Wojtyła  - z Komisji ds. Nauki Katolickiej Episkopatu Polski. Wbrew pozorom ograniczenie przez Kongregację wpłynęło pozytywnie na rozwój kultu. Kapłani z wielką troską wsłuchiwali się w rytm życia religijnego wiernych. Pod ich opieką odbywały się nabożeństwa m.in. w Krakowie, w Łodzi, w Poznaniu i w Częstochowie.

Również do Stolicy Apostolskiej były kierowane prośby o oficjalne uznanie kultu. Te wydarzenia przyczyniły się do wydania nowej Notyfikacji przez Kongregację Nauki Wiary. Znalazło się tam oświadczenie że zakazy i ograniczenia z 1959r. zostały zniesione. Rok później Czciciele Bożego Miłosierdzia złożyli na ręce Jana Pawła II prośbę o ustanowienie święta Bożego Miłosierdzia. Już dwa tygodnie później Papież wydał ustną zgodę na obchodzenie tego Święta. Uroczystością, które odbyły się w II Niedzielę Wielkanocną w 1979r. przewodniczył ordynariusz częstochowski biskup Stefan Bareła.

Kolejne wydarzenia związane z zatwierdzeniem kultu odbywały się już bardzo szybko. Przyczyniła się do tego wydana przez Jana Pawła II w 1980r. encyklika Divus In Misericordia o Bożym Miłosierdziu. Kolejnym ważnym etapem była beatyfikacja s. Faustyny, a siedem lat później jej kanonizacja. Dnia 05.05.2000r. Kongregacja Kultu Bożego i ds. Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający Święto Miłosierdzia Bożego, a dwa lata później Penitencjaria Apostolska z aktami kultu związała odpusty.

Najważniejszym i największym ośrodkiem kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. To właśnie tą świątynie podczas pielgrzymki do Polski w 2002r. Jan Paweł II konsekrował i ustanowił światowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

FORMY KULTU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. Obraz Miłosierdzia Bożego
Wiąże się z objawieniami jakie miała siostra Faustyna. Przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Kult obrazu Jezusa Miłosiernego polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich.

2. Święto Miłosierdzia Bożego
Ten dzień a właściwie Eucharystia przyjęta w tym dniu związana jest z największą obietnicą – zupełnego odpuszczenia win i kar. Ta łaska jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Sam odpust polega na darowaniu kar doczesnych, należnych za popełnione grzechy ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych win.

3. Koronka
W tej modlitwie ofiarujemy Bogu Ojcu : Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wypowiadając słowa najmilszego Syna Twojego – odwołujemy się do miłości jaką Bóg Ojciec darzy swojego Syna, a w Nim wszystkich ludzi. W koronce prosimy o miłosierdzie dla nas i całego świata.

4. Godzina Miłosierdzia
Jest formą  kultu w której czcimy moment konania Jezusa na krzyżu (15:00). Nie chodzi tutaj o godzinę zegarową  - 60 minut modlitwy- ale o modlitwę w momencie gdy zegar wybije 15:00, czyli w chwili konania Jezusa na Kalwarii. Tą formę kultu można praktykować nie tylko w Wielki Piątek czy w każdy piątek, ale codziennie. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

5. Szerzenie czci Miłosierdzia
Chodzi tu o szerzenie czci Miłosierdzia świadectwem życia w duchu całkowitego zawierzenia Bogu, czyli pełnienia Jego woli i miłosierdzia wobec bliźnich. Oprócz tego trzeba także słowem głosić światu orędzie Miłosierdzia.

Poznanie i wielbienie Boga w Jego nieskończonym Miłosierdziu jest największym obowiązkiem i głównym celem życia człowieka.

 

 

opracowała: DG